29 ஏப்ரல் 2019

வியாபாரம்

சில சந்திப்புக்கள்
சில சந்தர்ப்பங்கள்
சில மேஜைகள்
சில வியாபாரங்கள்
கெடுத்துவிடுத்துத் தான் விடுகிறது

நம் எதார்த்தத்தை! 

-வழுத்தூர் ஜா.முஹையத்தீன் பாட்ஷா

5-5-17

விதித்தது

கதிரில் விளைந்ததெல்லாம்
குதிருக்குள் செல்லாது
வெள்ளாமை ஆனதெல்லாம்
வீடுவரை வந்திடாது
காகம் குருவி கொத்தியதும் கொரித்ததும் போக
வாரி அள்ளும் போது சிந்தியது போக
மூட்டை கட்டும் போது கொட்டியது போக மீதம் தான் நமக்காகும்
கணக்கு போட்ட படியெல்லாம்
கண்டிப்பாய் வாழவே முடியாது
எப்படி கூட்டி கழித்து பார்த்தாலும்
எப்படி பிணங்கியது என ஓர்த்தாலும்
வாழ்வே நகராது
வாழவே முடியாது
கூடுதலோ குறைதலோ
கிடைத்ததற்கு சுக்கூர் சொல்வாய்

-வழுத்தூர் ஜா.முஹையத்தீன் பாட்ஷா

5-5-17