22 ஜூலை 2011

ஓவியன்


நான் ஒரு ஓவியன் - என்

சித்திரங்கள் சிரிக்கின்றதே தவிர

சிரித்ததில்லை நான் இதுவரை,


ஒவ்வொரு நாள்

புலரும் போதும் என்

சித்திரங்கள் சந்தைதனில் - ஆனால்

அவை விலை போகத்தான்

மறுக்கின்றன!


உண்மையில் உண்மைக்கு ஏது விலை..?


-ஜே.எம்.பாட்ஷா


19-04-19997 இரவு 10.27


-இன்னும் புரியும்

கருத்துகள் இல்லை: